Gia công nhựa theo yêu cầu

 Gia công hộp nhựa, gia công nắp hộp nhựa, gia công khay nhựa, khay nhựa chia ngăn,…