Gia công đúc chi tiết

Gia công đúc chi tiết nhôm, chi tiết gang, chi tiết kẽm,chi tiết các kim loại..